เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 4 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้เป็นเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ 4 ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้เรียน ด้วยลักษณะเฉพาะของเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ เป็นการเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำไปประกอบการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นักเรียนสามารถคลิกLink เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

SCAN ME