เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 3 รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง รู้จักภาษาไพทอน

แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง การเขียนคอมเมนต์ และฟังก์ชันแสดงผล

แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง คำสั่งรับค่าและคำสั่งเงื่อนไขในภาษาไพทอน

เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 3 ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้เรียน ด้วยลักษณะเฉพาะของเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน เอกสารการเรียนรู้ด้วยนเองนี้ เป็นการเนื้อหาเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนซึ่งเป็นความรู้ใหม่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสามารถนำไปประกอบการทำงานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นักเรียนสามารถคลิกLink เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

SCAN ME